NUSOFT MLS ML 郵件安全 > 郵件過濾 > 白名單 Domain Mail address

可以使用萬用字元

也可以只填寫完整的 mail address

 

  • 文章瀏覽點擊數 2159252